Säännöt

Suomen Kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland r.y. säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Kriminalistiyhdistys – Kriminalistföreningen i Finland r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä, tehdä asiaankuuluvia ehdotuksia ja aloitteita sekä edistää alaa koskevien tutkimuksien julkaisemista.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi hallitus hyväksyy asiaaharrastavia henkilöitä. Jäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun.

Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua rikollisuustutkimuksen alalla tai rikollisuuden vastustamistyössä ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi.

Yhdistys voi niinikään hallituksen ehdotuksesta kutsua ulkomaalaisia tutkijoita kirjeenvaihtajajäsenikseen.

Hallitus voi kalenterivuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden lähettäminen jäsenelle sekä jäsenlehden digitaalisen version käyttöoikeus voidaan keskeyttää, jos kalenterivuoden jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Kunniajäsenet ja kirjeenvaihtajajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, luettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Hallituksessa on seitsemän varsinaista ja enintään seitsemän varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka tarkistaa kokouksen puheenjohtaja.

Yhdistyksen nimen merkitsee hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa, sekä rahastonhoitaja yksinkin juoksevissa raha- ja talousasioissa.

Hallituksen tehtävänä on valmistaa ohjelma yhdistyksen kokouksiin.

5 §

Yhdistyksen kielenä on sekä suomi että ruotsi.

6 §

Yhdistyksen taloutta ja hallintoa tarkastamaan valitaan joka kalenterivuodeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Yhdistyksen tilien, jotka päätetään kalenterivuosittain, tulee olla toiminnantarkastajan saatavissa ennen lähinnä seuraavan vuoden helmikuun 20 päivää. Toiminnantarkastuskertomus on ennen seuraavaa maaliskuuta jätettävä hallitukselle.

7 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen joka vuoden maalis-, huhti- tai toukokuussa. Kokouksen päivän ja paikan määrää hallitus.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
2) hallituksen kertomus samalta ajalta;
3) tilinpäätöksen vahvistaminen;
4) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle;
5) hallituksen vaali;
6) toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali;
7) vuosimaksun määrääminen;
8) muut asiat, joista hallitus on tehnyt esityksen vuosikokoukselle.

Ylimääräisiä kokouksia, joiden päivän ja paikan määrää hallitus, pidetään tarpeen vaatiessa.

8 §

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen kirjeellisesti tai sähköpostitse taikka muulla vastaavalla tavalla. Kutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta ja tulee sen sisältää myöskin tiedoitus kokouksen ohjelmasta.

Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samoin kuin kokouksen kutsumisesta on määrätty.

Hallituksen puheenjohtaja tai hänen poissaollessaan varapuheenjohtaja johtaa puhetta yhdistyksen kokouksissa.

Päätökset ja vaalit yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku läsnäolevista ole pyytänyt äänestystä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jota tarkastamaan valitaan läsnäolevia yhdistyksen jäseniä.

9 §

Näitä sääntöjä älköön muutettako, ellei vähintään kaksi toistaan seuraavaa kokousta, joista toinen on varsinainen, ole tästä päätöstä tehnyt yhdistyslaissa määrätyllä äänienemmistöllä.

10 §

Siinä tapauksessa, että yhdistys lakkaa, on sen omaisuus luovutettava sellaiselle yhdistykselle, jonka toiminta tarkoittaa rikollisuuden vastustamista. Ellei tästä ole päätöstä tehty, määrätköön siitä oikeusministeriö

Tullakseen voimaan on tämä päätös sääntöjen 9 §:n mukaan yhdistyslaissa määrätyllä äänienemmistöllä hyväksyttävä yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.